U bent hier: Home › De Vereniging › Statuten AV Zeewolde

STATUTEN Atletiekvereniging Zeewolde

Aktedatum: 22 februari 2005

 

·                De vereniging is opgericht op een januari tweeduizend en de statuten van de vereniging zijn notarieel vastgesteld op vijf februari tweeduizend twee.

·                Bij besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging de dato negen oktober tweeduizend vier, werd besloten de statuten van de vereniging te wijzigen, en wel in dier voege dat deze worden aangepast aan de normen van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU), van welk besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen.

·                Voorts is bij besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging de dato negentien januari tweeduizend vijf besloten de naam van de vereniging te wijzigen, in: Atletiek Vereniging Zeewolde, van welk besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen.

Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat de statuten van de vereniging worden gewijzigd, in dier voege dat deze worden aangepast aan de normen van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU), zodat de statuten vanaf heden zullen luiden:

 

NAAM, ZETEL EN RECHTSBEVOEGDHEID

Artikel 1

1        De vereniging draagt de naam: ATLETIEK VERENIGING ZEEWOLDE.

2        Zij heeft haar zetel in de gemeente Zeewolde.

DOEL

Artikel 2

1        De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen van de atletiek, in welke verschijningsvormen dan ook.

2        De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

ade daartoe benodigde faciliteiten tot stand te (doen) brengen en in stand te houden;

bhet verzorgen van een toegespitst trainingsprogramma voor alle doelgroepen;

chet binnen de vereniging opnemen van een separate jeugdatletiekafdeling, waar actief de beginselen van de atletiekonderdelen worden aangeleerd. Hiervoor dienen materialen te worden aangeschaft en accommodatie te worden gezocht/aangehouden.

3        De vereniging heeft niet ten doel om winst te maken en mag geen winst onder haar leden verdelen.

DUUR

Artikel 3

1        De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2        Het boekjaar - tevens verenigingsjaar - loopt van één januari tot en met een en dertig december.


LIDMAATSCHAP

Artikel 4

1        Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten        Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen die niet tot het lidmaatschap van de KNAU worden toegelaten, of van wie de KNAU het lidmaatschap heeft beëindigd.

2        Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat "erelid" verlenen.

3        Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen.

4        Het bestuur is verplicht het lidmaatschap van de KNAU aan te vragen voor een ieder die in de vereniging actief de sport beoefent, enige functie bekleedt of anderszins lid is van de vereniging. Leden van de KNAU zijn collectief verzekerd voor de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en desgewenst voor ongevallen, beide in het kader van de sportbeoefening. Het bestuur van de KNAU is bevoegd te controleren of aan het hiervoor bepaalde is voldaan.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Artikel 5

1        De leden zijn gehouden:

aDe statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven.

bDe van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van de International Amateur Athletic Federation en de European Athletic Assiociation na te leven.

cDe belangen van de vereniging niet te schaden.

2        De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

3        De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen al dan niet van financiële aard aan de leden opleggen.

4        De vereniging kan ten laste van de leden verplichtingen aangaan, mits die dienen ter verbetering van de verenigingsfaciliteiten en/of -activiteiten.

5        Voor zover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.

6        De in de leden 1 en 3 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.

STRAFFEN

Artikel 6

1        In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten daarvan, dat in strijd is met de wet, danwel met statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waarvoor de belangen van de vereniging, alsmede van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, danwel de atletieksport in het algemeen worden geschaad.

2        Van een door het bestuur opgelegde straf kan de betrokkene in beroep gaan bij de algemene vergadering, met inachtneming van het in lid 6 van dit artikel bepaalde.

3        aIn geval van een overtreding als bedoeld in lid 1 kunnen door de vereniging de volgende straffen worden opgelegd:

1) berisping;

2) schorsing;

3) royement (ontzetting uit het lidmaatschap).


b        Een lid kan niet worden gestraft dan nadat hem de gelegenheid is geboden zich te verdedigen tegen de tegen hem ingebrachte beschuldiging   Een opgelegde straf wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld     In spoedeisende gevallen kan het bestuur de beslissing mondeling aan het lid mededelen.

cVan het opleggen van een straf kan in het clubblad mededeling worden gedaan.

dWanneer de KNAU het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd, in welk geval de opzegging met onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap op de door de KNAU voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In het laatste geval is het lid als lid van de vereniging geschorst totdat de beëindiging door de KNAU is bevestigd of ongedaan gemaakt.

4        Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in hoger beroep te gaan.

5        aRoyement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

bNadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt betrokkene zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst en met opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld.

6        aVan een door de vereniging opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaanGedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

bVoor de overige door het bestuur van de vereniging opgelegde straffen staat geen beroep open.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 7

1        Het lidmaatschap eindigt:

adoor de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

bdoor opzegging door het lid;

cdoor opzegging door de vereniging;

ddoor royement (ontzetting), als bedoeld in artikel 6 lid 5.

2        aOpzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur;

broyement geschiedt door het bestuur.

3        De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

ain de gevallen in de statuten genoemd;

bwanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen, alsmede c  wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

4        aEen lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

bEen lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:

1) wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

2) binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. De bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en/of verplichtingen worden gewijzigd die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven.Wijzigingen van geldende rechten en verplichtingen daaronder begrepen;

3) binnen een maand nadat een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

5        aOpzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een kwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken        Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing          Tevens kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd in de gevallen bedoeld als in de leden 3 en 4.

bEen opzegging in strijd met het onder a. bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. Het lid is dan gehouden te voldoen aan de daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen.

BESTUUR

Artikel 8

1        Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

2        Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste tien (10) leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.

3        In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, verdeelt het bestuur in onderling overleg de functies en stelt het bestuur de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan - hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving - mededeling aan alle leden.

4        Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten, en hij nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

5        Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van twee (2) jaren en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Dit teneinde continuïteit binnen het bestuur te garanderen. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

6        De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmenEen schorsing die niet binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

7        Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

adoor het eindigen van het lidmaatschap;

bdoor bedanken.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 9

1        Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2        Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

3        Het bestuur is bevoegd de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.

4        Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.

5        Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van een algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10

1        Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.

2        aDe vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, danwel door de secretaris tezamen met de penningmeester, of: bij afwezigheid van één van de genoemden, tezamen met een ander bestuurslid.

bHet bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

3        De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuurdersleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

4        Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 11

1        Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2        aHet bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor.

bDe onder a. bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen navolgen.

3        aDe algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie, bestaande uit twee (2) leden en één (1) plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

bDe leden worden benoemd voor de duur van één (1) jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.

cDe kascontrolecommissie onderzoekt de balans en de exploitatierekening alsmede de toelichting bij deze stukken en brengt aan de algemene vergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit. De kascontrolecommissie kan zich laten bijstaan door een deskundige.

4        Het bestuur is verplicht de kascontrolecommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.

5        Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken.

6        Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in lid 1 en 2, zeven (7) jaar lang te bewaren.

GELDMIDDELEN EN CONTRIBUTIE

Artikel 12

1        De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

acontributies van de leden;

bontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;

csubsidies, giften en andere inkomsten.

2        De leden zijn ieder kwartaal gehouden tot het betalen van de contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld     Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

3        Degene, aan wie het predikaat "erelid" is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.

4        Wanneer het lidmaatschap in de loop van het lopende kwartaal eindigt, blijft niettemin de contributie tot en met de datum van beëindiging van het lidmaatschap verschuldigd.

BESLUITEN VAN ORGANEN VAN DE VERENIGING

Artikel 13

1        Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid toegekend.

2        aHet in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

bWordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, danwel een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3        Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan goedgekeurd dienen te worden.

4        aEen besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist de rechtskracht.

bIs een besluit nietig, omdat het genomen is ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.

cBekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.

5        aEen besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:

1) wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;

2) wegens strijd met redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 2.

3) wegens strijd met een reglement.

bTot de onder a. bedoelde bepalingen behoren niet die bepalingen welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 4 onder b wordt bedoeld.

6        De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen vervalt een jaar na het einde van de dag waarop, hetzij het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.

7        Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a. kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 14

1        Aan de algemene vergadering komen in vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

2        Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering worden gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

3        De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

4        aVoorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

bIndien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

5        De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:

avaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;

bjaarverslag van het bestuur;

cverslag van de penningmeester;

dverslag van de kascontrolecommissie;

evaststelling van de balans en exploitatierekening;

fvaststellen van de contributies;

gvaststelling van de begroting;

hbenoeming bestuursleden;

i  rondvraag.

HET LEIDEN EN NOTULEREN VAN ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 15

1        De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger   Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.

2        Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16

1        aIeder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.

bLeden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.

2        aIeder lid heeft één (1) stem.

bLeden tot en met zeventien (17) jaar kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen. Zijn wettelijk vertegenwoordiger is alsdan bevoegd het stemrecht uit te oefenen.

3        Ieder lid kan als gemachtigde slechts namens één (1) ander lid het stemrecht uitoefenen.

4        Het stemrecht over besluiten waarbij de vereniging aan bepaalde personen anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijt scheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.

5        Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

6        Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

7        Over alle voorstellen van zaken wordt, voorzover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

8        Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is diegene gekozen, die bij een tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

9        Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, danwel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17

1        De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien (14) dagen bedragen.

2        Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien (14) dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel - waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen - op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

3        Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

4        Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

5        aEen statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

bDe bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het handelsregister neer te leggen.

6        De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de KNAU. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 18

1        aVoor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 17 leden 1 en 2, alsmede het bepaalde in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

bDe vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt de vergadering gesloten en daarna heropend, waarbij dan besluiten kunnen worden genomen met een twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2        Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien (14) dagen bedragen.

3        aDe bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging als vereffenaars op.

bDe algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.

4        Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.

5        Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen welke van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd, de woorden: "in liquidatie".

6        De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarders worden bewaard gedurende zeven (7) jaren na afloop van de vereffening.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 19

1        De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen en wijzigen.

2        Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 20

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

SLOT

WAARVAN AKTE, verleden te Zeewolde op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

 

 

Deze versie is de digitale versie van onze statuten. Wil je de gewaarmerkte versie zien, neem dan contact op met de secretaris. De contactgegevens staan op de website, of stuur een e-mail naar  secretaris@avzeewolde.nl

 

Sponsoren:

 

Nieuwsarchief
Bidonactie »
Berichtgeving ontwikkelingen Atletiekbaan
Documenten
Introductie
Deelnemende sponsoren
In de pers
U bent ondernemer?
Uitreiking eerste bidon aan Projectsponsor
Uitslagen loterij
Verkoopmomenten
Algemeen
Trainingsaanbod
Trainers en activiteitencommissie
De Moef Club
Fotoalbums
Uitslagen en verslagen
Extra »
Wedstrijden en evenementen »
Baantraining Junioren
Regiotraining 2017
Regiotraining 2018
Crosscompetitie 2017-2018
Donkey FunRun 2018 »
Kalender
CD competitie 2019
Clubkampioenschappen Baanatletiek 2016
Pupillencompetitie 2018
Trainingspakkenwedstrijd 2017
Mini Athletics Champs - 1 maart 2017
Persoonlijke records en top 10 lijst
Donkey FunRun 2018
Aanmelden
Algemeen
Looptrainingen
Trainers
Wedstrijdkalender
Fotoalbums Hardlopen
Verslagen
Uitslagen
Opstartcursus »
Coopertest
Debutantenbokaal
Trainen voor de Zeewolde Endurance
Pacer trainingen
Informatie
Aanmelden
Verslagen en foto's
Trainingsaanbod
Nordic Walking
Sportief Wandelen
Diabetes Challenge 2019
Fit in Beweging
Trainers
Activiteiten
Foto's en verslagen Wandelsport
Tuurtoren Tocht 2019
Wandelprogramma Alzheimergroep
Gezond Veluwe Challenge 2018
WandelFit Programma Najaar 2018
Algemeen
Bestuur
Commissies en ondersteunende rollen
Trainers
Contributie
Lid worden
Vertrouwenspersoon
Statuten AV Zeewolde
Vacatures »
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Verzekeringen
Sponsoren
Penningmeester
Jurylid Jeugdatletiek
Lid Kledingcommissie (opzet en/of continuering)
Lid Sponsorcommissie (opzet en/of continuering)
Subsidie jager
Lid Kantinecommissie (opzet en/of continuering)
Bestuurslid Wegatletiek
Evenement Eigenaar
Incidentele hulp bij evenementen
Verenigingsvertegenwoordinger Zeewolde Endurance
Verzorgingspost Zeewolde Endurance
Vrijwilliger Mini Marathon 2018
Webredacteur
Openingsweek »
Trailrun Stille Kern 2016 »
Kalender
LOKO Loopcompetitie »
Welkoop Wintercross 2019 »
Dauwtrappen 2018
Clubkampioenschappen 2019
Avondloop 2017
Laatste Pont evenement 2018
Archief »
Regio Jeugdcrosscompetitie »
Avondvierdaagse 2018
Estafette Bevrijdingsvuur 2018
22 sept - Openingswedstrijd
22 sept - Teambattle en andere races
23 sept - Parkloop
24 sept - Sterrenmeerkamp
25 en 27 sept - Avondinstuif
26 sept - 3000m Pacer Battle
26 sept - Athletic Movements - Groep 3 dag
28 sept - (Extra) Stoere sporten
29 sept - Athletics Champs
Programma
Trailrun Stille Kern
Routebeschrijvng
Vrijwilligers
Algemeen
Vrijwilligers
Uitslagen en parcours records
Algemeen
Foto's
Routebeschrijving
Vrijwilligers Wintercross
Crossloop training
Marathon Eindhoven 2011 »
Amersfoort 750 2009 »
Clinic Lornah Kiplagat
Estafetteloop Bevrijdingsfeest 2009 »
AZC Loop - 18 februari 2017
Algemeen
De trainingen: YASso
Interview debutant Jacqueline Thiel
Pasta Party
Marathon verslag Piet Roskam
Uitslagen
Marathon verslag Jacqueline Thiel
Verslag 30 van Almere (Piet Roskam)
Fotoalbums
Foto's en verslagen
Uitslagen
Loop je al warm voor Amersfoort?
Kosten
Testloop 24 mei
Trainingsmomenten en -schema
Estafetteloop 4 & 5 mei
De Route
Foto's en verslagen
Informatie Regio Jeugdcrosscompetitie
Vrijwilligers Regiocross
Aanmelden als lid
Afmelden als lid
Contact
Aanmelden Baannieuws (nieuwsbrief)
Registratie
Routebeschrijving
Login »
Wijzig eigen gegevens
Mijn Clubgenoten »
Sponsorkliks
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?
Verjaardagskalender
Wie zit hier achter?


Ogenblik a.u.b. ...