U bent hier: Home › Atletiekbaan › 20141118 - De atletiekbaan toegelicht (1)

De Atletiekbaan toegelicht

18 december 2014

De Raadsvergadering van 11 december 2014, waarin het besluit omtrent de atletiekbaan werd voorgelegd aan de Raad, nam een onverwachte wending. Er bleek een duidelijke meerderheid te zijn voor de Atletiekbaan, maar over de locatie bestond dusdanige verdeeldheid dat het besluit niet ter stemming werd gebracht maar werd opgeschort.
Met deze publicatie neemt de vereniging de gelegenheid om een aantal zaken toe te lichten. Dit naar aanleiding van veel gehoorde vragen en opmerkingen, maar ook omdat we van mening zijn dat bepaalde zaken het verdienen om nog een keer voor het licht te worden gebracht.

Onderwerpen of stellingen die hierin naar voren worden gebracht:

G-gebied of IJsbaanlocatie: standpunt van de Atletiekvereniging

Vooropgesteld: AV Zeewolde wil een passende accommodatie en niet alleen de vereniging, ook de gemeenteraad vindt het belangrijk dat deze er komt. Alle fracties - m.u.v. ChristenUnie - staan achter de aanleg van een atletiekbaan. Het College adviseerde voor de aanleg de ijsbaanlocatie, maar tijdens de raadsvergadering brachten enkele partijen ook het G-gebied naar voren als locatie.

Beide locaties zijn geschikt, maar van de twee opties vindt de atletiekvereniging de ijsbaanlocatie de beste keuze. Het is aan Zeewolde (lees: de gemeenteraad) om te beslissen op welke locatie de atletiekbaan de meeste betekenis heeft voor het dorp. Moet de atletiekbaan primair de sportende sporters versterken of ziet Zeewolde ook een rol weggelegd richting de niet of weinig bewegende inwoners en het taakgebied binnen WMO (Welzijn, Maatschappij en Onderwijs)?

Gelet op de visie en missie van de vereniging, en de kansen die de vereniging hierbij ziet voor Zeewolde, lichten we onze voorkeur nog graag een keer toe.

Visie en missie
Levenlang veelzijdig bewegen'Een levenlang bewegen!'. Sport- en beweegaanbod van jong tot oud, toegespitst op de individuele behoefte (intensiteit) en in de volle breedte gedifferentieerd binnen baanatletiek, wegatletiek en wandelsport. Met atletiek als grondslag; dagelijkse beweegvormen maar ook belangrijke bouwstenen voor een actief (sport)leven.
Een visie en missie die de vereniging eind 2012 ontwikkelde in het perspectief van een atletiekbaan en de unieke eigenschappen van de atletieksport. Gelet ook op de hierna te noemen punten is de ijsbaanlocatie bij uitstek de plaats om deze missie verder in te vullen en waar te maken.

Een open sport, een open vereniging
Werk, vrije tijd, sport en bewegen vloeien steeds meer naadloos in elkaar over. Sporten en bewegen doet men gebonden maar ook ongebonden. Bewegen is daarmee niet per definitie verbonden aan het lidmaatschap van een vereniging of sportschool. Dit is sterk merkbaar binnen de atletiek, maar past ook bij de atletiek. We kennen leden, cursisten, deelnemers van evenementen en daarbij zijn we ook nog eens kennisleverancier voor andere sporten of evenementen.

Binden en verbinden
Een atletiekaccommodatie kan fungeren als ontmoetingsplaats tussen sporters en bewegers. Gebonden, maar ook ongebonden. Voor een individueel programma, om te trainen met een groep, of als vertrekpunt. Naast het verbinden van deze ongebonden sporters kan een atletiekaccommodatie ook voor hen kwaliteit toevoegen (kennis, beleving) en stimuleren (binding, zien sporten).
Een snelle win voor de maatschappij. Want waar we steeds meer ongebonden sporters zien verschijnen, weten we vanuit onderzoek dat iemand die zelf start met bewegen (bijvoorbeeld hardlopen, wandelen of fitness) dit hooguit 7 weken vol houdt. Doet hij dit in een verband als die van een sportschool (je betaalt wel, maar geen sociale binding) dan houdt hij dat 7 maanden vol. In verenigingsverband 7 jaar.
Wanneer we het ongebonden sporten iets meer de eigenschappen van gebonden sporten weten te geven, door faciliteiten en nabijheid van mede-bewegers en kennis, dan gaat de beweeglijn aanmerkelijk omhoog. Zeker als het gelegen is op een locatie die ook nu al van nature wordt gekozen als afspreekplek, namelijk nabij Het Baken en bij de ijs- en skatebaan.

Inspireren, verleiden, faciliteren van ongebonden sporters. Dit gaat echter niet gebeuren wanneer de atletiekaccommodatie in het G-gebied wordt gesitueerd. Het ligt niet op de route naar school, winkels of werk, en ongebonden sporters blijven afspreken en bewegen op meer voor de hand liggende plaatsen in het dorp. De enige groep die bediend wordt in het G-gebied zijn de reeds sportende sporters; de mensen die al besloten hebben om te sporten en ook voldoende mobiel en georganiseerd (sociaal vaardig) zijn om dit te doen.

Sport en verbinding van WMO
Verenigingen vormen de nieuwe sociale verbindingen. Daarbij heeft de overheid de sport en de verenigingen inmiddels herkent als een belangrijke speler op het vlak van gezondheid en participatie. Google 'Sport Sociale Verbinding' en diverse publicaties en congressen die dit zullen bevestigen komen naar voren. Ook de AV heeft deze rol herkend, specifiek ook gezien haar visie en missie. Atletiek leent zich hier bij uitstek voor. Grenzeloos Bewegen is een van de initiatieven om hier inhoud aan te geven.
Laagdrempeligheid en zichtbaarheid, maar ook de mogelijkheid om verbindingen te maken met zorgaanbieders en -instellingen en culturele activiteiten zijn hiervoor belangrijke voorwaarden, zo niet kansen. Met de centrale ligging, en rondom scholen, zorginstellingen voldoet de ijsbaanlocatie hierin aanzienlijk beter dan het G-gebied. 

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid is te vertalen in afstand en een veilige route, maar ook in nabijheid. Om mensen in beweging te krijgen, en dan met name ook de kwetsbare groepen die (nog) niet bewegen, moet de drempel zo laag mogelijk worden gemaakt. Op de route naar school, werk of winkel. Zien bewegen doet bewegen. Niet voor niets bestaan de meeste interventies om mensen in beweging te krijgen uit initiatieven waarbij sport en bewegen naar de mensen toe wordt gebracht. Op de stoep, in de wijk, op het schoolplein.

De ijsbaanlocatie ligt op de route naar de winkels, scholen en het culturele leven van Zeewolde. Met er omheen een netwerk van veilige fietsroutes. Woonlocaties voor kwetsbare mensen, maar ook scholen (BO, VO) liggen om de ijsbaanlocatie heen geschakeerd. Diverse scholen lopen of fietsen twee wekelijks langs de beoogde buitensportaccommodatie. 

Sport en bewegen in de openbare ruimte
Het ongebonden bewegen, maar ook het verleiden tot bewegen door de inrichting van de openbare ruimte is een belangrijke trend in zowel de gemeentelijke ordening als bij de benadering van sport en bewegen. De trim en fitness toestellen zijn daarbij een klassiek voorbeeld, maar ook inrichting en verlichting en nieuwe technologieën spelen daarbij een rol. Een concept dat past bij de jongste, en misschien ook sportiefste gemeente van Nederland. Gelegen in het hart van het dorp kan een atletiekaccommodatie hierbij een belangrijke spil zijn.

Lees ook de publicaties van Sport en Ruimte over bewegen en de openbare ruimte >> (PDF, opent in een nieuw venster)

Onderschreven door Atletiekunie en NOC*NSF
De Atletiekunie en NOC*NSF zijn er duidelijk over. De ijsbaanlocatie biedt uitgelezen mogelijkheden voor de vereniging, maar ook voor Zeewolde. Zeewolde heeft de kans om, als jongste dorp van Nederland, te doen waar andere plaatsen geen ruimte of gelegenheid voor hebben. Bijvoorbeeld doordat de historie voor hen al anders heeft bepaald. In september 2014 waren vertegenwoordigers van de Atletiekunie en NOC*NSF nog op bezoek om samen met het bestuur beide locaties door te nemen en te bezoeken. Zij bevestigden het bestuur in haar gedachten en argumenten voor de ijsbaanlocatie en wisten zelfs nog aanvullingen te geven. 

Al in februari 2014, tijdens het Atletiekcongres op Papendal, werden de initiatieven en het gedachtengoed van de vereniging beloond met een zogenaamde Pluim. Onlangs werd de vereniging gevraagd om rondom ditzelfde gedachtengoed, samen met het NOC*NSF tijdens het Atletiekcongres 2015 een workshop te geven over de Open Vereniging. De case van AV Zeewolde dient daarbij als illustratie.

Financieel en toekomst
Op beide plaatsen is het mogelijk om een gezonde vereniging te 'draaien'. De exploitatieberekeningen zijn daarin duidelijk. Eventuele plussen in de exploitatie worden voor de ijsbaanlocatie echter hoger aangeslagen dan voor de locatie G-gebied.

Uitbreiding
Waar het G-gebied hoger op scoort is de mogelijkheid om eenvoudig uit te breiden naar een 6-laans baan i.p.v. een 4-laans baan. De vereniging acht het echter niet aannemelijk dat het - o.a. ook met het oog op de ontwikkeling van het inwonersaantal - reëel is om aan een 6-laans baan te denken. Dit gaat bovendien verder dan de basisvoorziening waar de vereniging recht op heeft en gaat gemoeid met hogere investerings- en exploitatielasten. 

Samengevat
De ijsbaanlocatie sluit het best aan bij de visie en missie van de vereniging en biedt de beste mogelijkheden om de vereniging te worden die de atletiekvereniging wil zijn. In het G-gebied wordt het een andere vereniging dan zoals deze is waar te maken bij de ijsbaanlocatie.

Daarbij is het aan Zeewolde (de Gemeenteraad) om te kiezen welke rol men ziet weggelegd voor de atletiekaccommodatie en welk rendement de investering waar moet maken. 
Zet Zeewolde in op de volle breedte van het sociale domein of zetten we in op de sportende sporters?


 

Te kostbaar, het geld moet worden verdeeld over alle sportverenigingen

De investering voor de aanleg wordt betaald uit de algemene reserve. Het gaat dus niet ten koste van andere sporten. Uiteraard hebben andere sporten ook wensen! Iedere bestaande sportvereniging heeft binnen Zeewolde recht op een basisvoorziening. AV Zeewolde (350 leden, diverse gebruikers) heeft niets. In een onderzoek naar naar het voorzieningsniveau van de buitensportaccommodatie (oktober 2010) werd terecht geconstateerd dat het Zeewolde alleen ontbrak aan een gymzaal in de Polderwijk, meer kleedruimte voor de voetbal en een accommodatie voor de atletiek. De gemeente heeft het advies 1:1 overgenomen en de eerste twee issues zijn inmiddels gerealiseerd. Uiteraard mag een vereniging zich meer wensen dan basis, maar dan zullen ze dit zelf moeten bekostigen.

Niet alleen voor de atletiekvereniging
Naast de atletiekvereniging kunnen ook andere verenigingen en gebruikers gebruik maken van deze accommodatie. Niet de AV, maar Zeewolde krijgt een atletiekaccommodatie. De beoogde voorziening heeft de potentie om een ontmoetingsplek te worden voor heel sportend en bewegend Zeewolde.

Motie 28 februari 2014 met verzoek tot onderzoek naar locatie en uitwerking businessplan, waarin ook vastgelegd dat het niet ten koste mag gaan van de middelen voor andere sporten >>


 

Samenwerken met andere sporten

Samenwerking met andere sport- en beweegaanbieders, maar ook andere organisaties, staat hoog op de lijst van de vereniging. Kantine-inkopen, afval, maaien, onderhoud. Sporttechnisch werkt de vereniging al jaren samen met de TVZ en de WTC. Voetballers haken tijdens de winterstop aan bij onze trainingen, hockeyers volgen looptrainingen. Schoolatletiek en clinics voor de BSO's en een groot deel van sportend Zeewolde deed al eens mee met een van onze evenementen. Samenwerkingen die nog verder kunnen worden uitgebreid.
De locatie (overkant Sportlaan of overkant Horsterweg) is niet doorslaggevend in deze samenwerking, noch in medegebruik. Dit in tegenstelling tot gebruik door minder mobiele en kwetsbare doelgroepen voor wie de bereikbaarheid (afstand, nabijheid) juist wel bepalend is voor toegankelijkheid en gebruik.

Andere organisaties
Samenwerking met een praktijk voor fysiotherapie zou kunnen betekenen dat we leden beter kunnen binden. Men grijpt sneller in bij blessures, herstelt sneller en oefeningen kan men doen binnen de sfeer van de vereniging. Met een door een fysiopraktijk ingerichte oefenruimte zou de vereniging eenvoudig beschikking krijgen over de mogelijkheid tot het doen van krachttrainingen, Beoogde partners, die ook overdag gebruik kunnen maken van de oefenmogelijkheden op een baan, geven nadrukkelijk aan dat een locatie nabij de centrumroutes de voorkeur heeft, zo niet doorslaggevend is in het wel of niet samenwerken.

Een fysiotherapeutisch centrum te midden van alle sportaccommodaties
De AV weet het in ieder geval zeker; dat krachthonk moet dicht op de atletiekbaan zijn zodat krachtoefeningen als een geïntegreerd onderdeel van de training kan worden uitgeoefend. De eerder genoemde binding speelt hierbij eveneens een grote rol. Mocht er behoefte zijn aan een fysiotherapeutisch centrum bij de sportvelden rond de Horst, dan is dat natuurlijk niet afhankelijk van een atletiekbaan.

Vraag is bovendien wat het doet met de sponsorinkomsten van een vereniging, wanneer een vereniging naast de eigen 'huis-therapeut' die in ruil voor exposure een vaak aanzienlijk bedrag doneert in de clubkas, ookgaat samenwerken met fysio met kantoor op de sportvelden. Gaat de huis-therapeut er uit, of gaan de huis-therapeuten toch voor bij een vereniging en mag de fysio-next-door hopen dat iemand ontevreden wordt en de overstap maakt, of dat de mensen uit het dorp de weg weten te vinden?


 

Herlocatie ijsbaan

De ijsbaanlocatie is al een aantal jaren in beeld als plaats voor een atletiekaccommodatie. Wel of niet in combinatie met een ijsbaan. Het is niet aan de AV om te bepalen of herlocatie gerechtvaardigd is en waar de ijsclub een alternatief moet worden aangeboden. Wel vinden we dat de ijsclub meer creatieve aandacht verdiend dan ze tot nu toe hebben gekregen. IJs met atletiek bleek geen goede combinatie. Maar misschien met een andere sport. Menige sport kent een winterstop of verplaatst in de wintertijd naar de zaal. En misschien kan - wanneer de hockey en de voetbal de procedure opstarten voor aanleg parkeerruimte in het G-gebied - dit gecombineerd worden met een wens voor een betonbaan voor de ijsclub.


Het ijsbaan gebied moet bewaard worden als een groen vrijetijdshart

In 2011 stemden alle fracties unaniem voor een onderzoek naar gecombineerd gebruik van de natuurijsbaan en atletiek. Ook daarna bleef deze locatie steeds in beeld als plek voor de atletiekbaan. Waar de atletiek eerste een waardevolle invulling was voor het gebied, is voor enkele fracties nu het instant houden van het groene vrijetijdskarakter plotseling een motief is om naar het G-gebied te gaan.

Van slapend hart naar kloppend hart
Met het realiseren van een atletiekaccommodatie in het ijsbaangebied wordt het groene maar slapende vrijetijdshart een kloppend hart. Een gebied dat niet langer bestaat uit omheining met daarbinnen afwisselend een water opslag of onbruikbaar grasland, maar waar sportend en bewegend Zeewolde elkaar ontmoet. Een plaats waar het dagelijkse leven (werk, winkelen, onderwijs), vrije tijd, bewegen en sport naadloos in elkaar over gaan. Gebonden en ongebonden sporters ontmoeten elkaar, inspireren en versterken. De ware invulling van een vrijetijdshart en misschien zelfs ook de brug tussen het dorpscentrum en de sportvelden rond de Horst.

De bewegingen in het gebied zullen toenemen, want het gebied zal (nog) aantrekkelijker worden voor de individuele sporter om te bewegen en te ontmoeten. 's Avonds maar ook overdag. Voor bewegingsonderwijs, looptrainingen, atletiek, wandelen. Het gebied wordt daarmee veiliger en toegankelijker, dit in tegenstelling tot wanneer de atletiekvereniging zou vertrekken richting het bos. 

De meest ingrijpende aanpassing die hiervoor nodig is binnen het landschap, de baan, ligt verdiept. Dieper weggezonken dan het wateroppervlak dat men op dit moment ziet schitteren. Lampen die nodig zijn voor verlichting op avonden waarop het sneller donker wordt zullen met de moderne technologie gericht licht geven en weinig spreidingslicht. Anders dan bij de teamsporten rondom de Horst zijn wedstrijden meer uitzondering dan gewoonte.

Klik hier voor een situatieschets van het IJsbaan gebied, versie september 2014 >> (PDF, opent in een nieuw venster) 


Parkeren rondom de Horst

Het meest gehoorde argument voor de locatie G-gebied is parkeerruimte. 'Ja', roepen verengingen rondom de Horst, 'want wij hebben parkeerruimte nodig.' De beoogde plannen voorzien echter alleen in parkeerruimte voor de AV. Zowel ruimtelijk als financieel. Trainingstijden overlappen en diverse partijen (burger en politiek) wijzen ook op de gevaarlijke oversteek en de extra verkeersbewegingen die dit zal veroorzaken. De parkeerruimte zoals beraamd voor de atletiekbaan houdt geen rekening met evenementen, waardoor bij die gelegenheid zelfs druk komt te liggen op de parkeerruimte bij de voetbal en de hockey.

Het kan niet zo zijn dat er een atletiekbaan nodig is in het G-gebied om daar parkeerterrein te kunnen realiseren voor andere verenigingen. Daarbij staat het ook helemaal niet vast dat het G-gebied de enige optie is voor het oplossen van het parkeerprobleem. Het ligt meer voor de hand om de oplossing te zoeken aan de andere zijde van de Horsterweg, zodat er al helemaal geen oversteek plaats hoeft te vinden.

Het parkeren en bereikbaarheid van (sport)voorzieningen is al opgenomen in het Coalitie Programma 2014-2018. Ook zonder atletiekbaan in het G-gebied wordt hier serieus naar gekeken.

Bekijk het Coalitie Programma 2014-2018 over de voornemens t.a.v. het parkeren en bereikbaarheid van (sport)voorzieningen, (bladzij 11) >>


Bij de ijsbaanlocatie ontstaat een parkeerprobleem

De mogelijk verdere groei van de Atletiekvereniging zal resulteren in een grotere dichtheid in de week (meer trainingsmomenten), meer dan in de toename aan leden per training. Er is meer dan voldoende ruimte aan de zijde van de skatebaan en richting de dependance van Het Wold - De Orient. Totaal beschikt de atletiek op deze locatie, samen met de Basement en de Skatebaan over 152 parkeerplaatsen. Ter vergelijk: De voetbal, korfbal en sporters in sporthal De Horst beschikken samen over 155 parkeerplaatsen.
Een overflow bij een groot evenement is beschikbaar op het evenemententerrein. Anders dan teamsport verenigingen is er niet iedere week een wedstrijd. Aan een competitiewedstrijd (3-5 per jaar) wordt deelgenomen door 10 tot zelfs 18 verenigingen, wat al aangeeft dat deze niet of zelden in Zeewolde zal worden gehouden.
In geval van het G-gebied zal eventuele piekdrukte moeten worden verlegd naar de parkeerterreinen van de voetbal en de hockey. Voor reguliere trainingen zullen meer clubleden op die locatie de auto nemen.

Tot stand koming locatiekeuze

Dat het een lang proces is, met de nodige horden, is voor ieder duidelijk. De eerste tekening stamt uit 2008 en was eveneens ingetekend op de ijsbaanlocatie. In 2010 kreeg het geheel een nieuwe impuls door het verschijnen van het adviesrapport basisvoorzieningen en de nota basissportvoorzieningen. De motie voor het onderzoeken van gecombineerd gebruik natuurijsbaan en atletiekbaan stamt uit juni 2012.
Na de laatste motie en bestuursopdracht voor het onderzoek naar de financiële haalbaarheid en een locatie is een zogenaamde locatiematrix opgesteld welke gebruikt is om zo objectief mogelijk een locatie te selecteren. Gelet op de opmerkingen in het veld verdiend deze matrix nog wat toelichting.

Locatiematrix
De matrix is opgesteld door ambtenaren en beleidsmedewerkers van de gemeente. Ook de AV is daarbij betrokken en kon daarbij haar kanttekeningen plaatsen bij het formuleren van de criteria. De vereniging had echter zeer beperkte invloed op het invullen en waarderen van deze factoren. Subjectiviteit, om welke reden dan ook, kan de vereniging niet worden verweten.
In de eerste voorselectie kwam de ijsbaanlocatie niet als hoogst scorend naar boven. Echter bij de tweede ronde, nadat het college aangaf de 3 meest kansrijke locaties verder uit te zoeken, kwam de ijsbaanlocatie bovenaan te staan. Dit door een betere (gedetailleerdere) kwaliteit van informatie over bijvoorbeeld de aanlegkosten en de 'post' kapitaalvernietiging.

De ijsbaanlocatie is vanaf de start van het onderzoek echter nooit uit beeld geweest.


 

De feiten over de vereniging
AV Zeewolde heeft op dit moment (december 2014) bijna 350 leden, waarvan 125 jeugdleden. Daarnaast maken op jaarbasis gemiddeld 90 personen gebruik van onze Opstartcursussen hardlopen en nordic walking, en doen er gemiddeld 110 niet-leden mee aan onze evenementen. De vereniging levert een actieve bijdrage aan het bewegingsonderwijs.

 

Clubfoto's Jeugd:

 

Berichtgeving ontwikkelingen Atletiekbaan
Documenten
Verslagen
Nordic Walking
Sportief Wandelen
Diabetes Challenge 2019
Fit in Beweging
Activiteiten
Foto's en verslagen Wandelsport
Tuurtoren Tocht 2019
Wandelprogramma Alzheimergroep
Gezond Veluwe Challenge 2018
WandelFit Programma Najaar 2018
LOKO Loopcompetitie »
Welkoop Wintercross 2019 »
Dauwtrappen 2019
Clubkampioenschappen 2019
Avondloop 2019
Laatste Pont evenement 2019
Archief »
Algemeen
Vrijwilligers
Uitslagen en parcours records
Algemeen
Foto's
Marathon Eindhoven 2011 »
Amersfoort 750 2009 »
Clinic Lornah Kiplagat
Estafetteloop Bevrijdingsfeest 2009 »
AZC Loop - 18 februari 2017
Algemeen
De trainingen: YASso
Interview debutant Jacqueline Thiel
Pasta Party
Marathon verslag Piet Roskam
Uitslagen
Marathon verslag Jacqueline Thiel
Verslag 30 van Almere (Piet Roskam)
Fotoalbums
Foto's en verslagen
Uitslagen
Loop je al warm voor Amersfoort?
Kosten
Testloop 24 mei
Trainingsmomenten en -schema
Estafetteloop 4 & 5 mei
De Route
Foto's en verslagen
Login »
Wijzig eigen gegevens
Mijn Clubgenoten »
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?
Wie zit hier achter?


Ogenblik a.u.b. ...